ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็ก

กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อเล็ก เป็นกิจกรรมการเล่น ที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น เช่น การร้อย การเล่นปักหมุดสร้างสรรค์ภาพ โดยใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือในการสัมผัส จับ หยิบ ร้อยเรียงลำดับอย่างมีทิศทางผสานกับการสังเกต เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้ประสานสัมพันธ์กันกับตา ช่วยให้กล้ามเนื้อมือเกิดความแข็งแรงคล่องแคล่วเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเขียนต่อไป