ระเบียบการรับสมัคร (Admission)
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การรับสมัคร
- อายุ 2 ปี ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
- อายุ 3-5 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3
- อายุ 6 ปีขึ้นไปสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
หลักฐานการรับสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( 2 Photo – size 2 inches )
- สำเนาสูติบัตร ( Birth Certificate )
- สำเนาทะเบียน( บิดา มารดา นักเรียน )
- ใบรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 หรือ สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 – 3 (สำหรับเข้าเรียนประถมศึกษาปีที่ 1)
ปพ.1 ปพ.4 ปพ. 6 ปพ.8 ปพ.9 หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (สำหรับสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6
วันและเวลารับสมัคร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.
* * สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนระหว่างภาคเรียน นักเรียนจะต้องเข้าทำการทดสอบวัดความรู้ในทักษะวิชาการต่างๆ และ เข้ารับการประเมินในด้านจิตวิทยาก่อนทุกครั้ง **