บ้านนวพัฒน์
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนา สมองและร่างกาย เพื่อพัฒนาการที่ดี ของเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี โดยเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาทักษะ Motor Skill ผ่านการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติและครูผู้เชี่ยวชาญระดับปฐมวัย โดยทางโรงเรียนมีความเชื่อว่า หากเด็กๆ อายุระหว่าง 2-5 ปี ได้รับการพัฒนาทักษะ Motor Skill ที่ถูกต้อง ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น รวมถึงการเรียนต่อยอดในระดับอนุบาลและประถมศึกษา การเรียนการสอนทั้ง 2 ชั่วโมง จะดำเนินการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ ตลอดกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรมได้แก่ Sensory Plays , Alphabet Game&Crafts, Theme Craft, Easy Conversation , Songs , Color Recognition , Cooking Class, Science Project เป็นต้น