ประวัติโรงเรียน
ชื่อ โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ได้รับการประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หมายถึง ผู้นำซึ่งความเจริญทางความรู้ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยดำเนินการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมีนโยบายหลักที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามศักยภาพเพื่อมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยมาตรฐานใหม่ระดับสากล โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
- หลักสูตรภาษาไทย
- หลักสูตร English Program
โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาได้ย้ายสถานที่ใหม่จากย่านบางโพ เป็นตั้งอยู่ในหมู่บ้านซีเมนต์ไทย เขตจตุจักร มีพื้นที่จำนวน ๒ ไร่ ๑๒ ตารางวา ตัวอาคารเรียนก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบด้วยอาคารเรียน ๒ หลัง จำนวน ๑๘ ห้องเรียน สระว่ายน้ำ จำนวน ๑ สระ ห้องสมุด ๑ หลัง สนามบาสเก็ตบอล สนามหญ้า สนามเด็กเล่นและห้องกิจกรรมต่างๆที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาต่างๆ รวมอยู่ในบริเวณอาคาร
ปรัชญาโรงเรียน
พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ เพียบพร้อมทั้งความเป็นไทยและสากล
วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากลและความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและทักษะของภาษาบนพื้นฐานของความเป็นไทย ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข