หลักสูตรระดับชั้นเตรียมอนุบาลและระดับชั้นอนุบาล
ในระดับชั้นเรียนเตรียมอนุบาลและระดับชั้นเรียนอนุบาล ทางโรงเรียนมีการจัดหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ
1. Mini -English Program
หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษ สำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในชั้นเรียนจะมีครูชาวต่างชาติ ( English Native Speaker) เป็นผู้จัดการเรียนการสอนหลักในชั้นเรียน โดยเนื้อหาการจัดกิจกรรมจะมุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผ่านหัวข้อที่นักเรียนสนใจและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่นConversation, Numbers, Vocabulary เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่ช่วยในการสะกดคำและออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ( Phonics ) เพื่อปูพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษและกิจกรรมต่างๆเป็นภาษา ประมาณ 10 ชั่วโมง ต่อ 1 สัปดาห์ โดยในชั้นเรียนจะมีผู้ดูแลจำนวน 3 คน ได้แก่ ครูชาวต่างชาติ ครูคนไทยและพี่เลี้ยง จำนวนเด็กต่อห้องเรียนไม่เกิน 20 คน
2. หลักสูตรปฐมวัย (ปกติ)
ในหลักสูตรนี้การจัดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ เกมการศึกษา กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี และ กิจกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนั้นแล้วทางโรงเรียนยังได้ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะวิชาการและพัฒนากระบวนความคิดได้แก่ กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ กิจกรรมภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ กิจกรรมพัฒนาเชาวน์ปัญญา รวมถึงกิจกรรมเสริมพัฒนาการเฉพาะด้าน เป็นต้น ในชั้นเรียนจะประกอบด้วย ครู 1 คน พี่เลี้ยง 1 คน จำนวนเด็กต่อห้องเรียนไม่เกิน 20 คน
3. หลักสูตรสำหรับระดับชั้นเตรียมอนุบาล
โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา ได้เปิดหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กๆ อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสู่ระดับชั้นอนุบาล การเรียนการสอนถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กๆในวัยดังกล่าว พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อให้สามารถช่วยตัวเองในเรื่องง่ายๆได้ การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ผ่านกิจกรรม Motor skill Play และ ฐานกิจกรรมแบบ Sensory หรือ Sensory integration เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจกรรมศิลปะ Art & Crafts เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้ จะเปิดรับนักเรียนตลอดปีการศึกษา
ในหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรนี้ ทางโรงเรียนได้นำกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Approach มาประยุกต์ใช้ในชั่วโมงเรียน การเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ Project Approach นี้ เป็นการนำเรื่องราวที่เด็กนักเรียนสนใจเป็นจุดหลักในการดำเนินการเรียนการสอน โดยผ่าน 4 สาระการเรียนรู้ได้แก่ ตัวเรา ธรรมชาติรอบตัว บุคคลและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเชื่อมโยงกับทักษะวิชาการด้านต่างๆ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชาวน์ปัญญา ศิลปะและวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างยั่งยืน ( Lifelong Education Learning ) ผลลัพท์คือ นักเรียนจะสนุกกับการเรียนรู้ที่ต่างออกไปจากการเรียนรู้แบบเดิมๆ พร้อมทั้งยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามหัวข้อที่นักเรียนสนใจ รวมถึงการได้พัฒนากระบวนความคิด จากการตั้งคำถามของตน และแสวงหาคำตอบ นอกจากการจัดหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนเฉพาะด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ได้แก่
กิจกรรม Sensory & Motor Skill Plays เป็นกิจกรรมอยู่ในวิชาพละบก โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานแบ่งเป็นฐานๆ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาระบบประสาทสัมผัส (Sensory) และ พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ( Motor Skills)
กิจกรรม Swimming หรือ ว่ายน้ำ ชั่วโมงว่ายน้ำสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 โดย 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ นักเรียนจะได้ลงสระว่ายน้ำ ที่ใช้ระบบกรองน้ำที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนักเรียน โดยคุณครูจะเป็นผู้ดูแลและปูพื้นฐานการว่ายน้ำระดับเบื้องต้นให้กับนักเรียนสอดคล้องกับพัฒนาการ
การวัดและประเมินผลพัฒนาการผ่าน Portfolio การประเมินพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาในระดับชั้นอนุบาลใช้การวัดผลผ่านแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง 3 อย่างเด่นชัดโดยแยกเกณฑ์การประเมินออกเป็นหลายระดับได้แก่ ผลงานสีเทียน ผลงานศิลปะตามโครงงาน ผลงานการเล่าเรื่อง บันทึกการเขียน การทดลองวิทยาศาสตร์ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวนนับ เกมการศึกษา การเข้าสังคม