ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรมเสรี ของน้องๆ อนุบาล
 

กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระตามมุมการเล่นที่จัดไว้ในห้องเรียนเด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างอิสระตามความสนใจและความต้องการของเด็ก เด็กอาจจะเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มย่อยก็ได้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้เด็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีความรับผิดชอบในการทำงาน รู้จักคิดแก้ปัญหาการคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักคิดวางแผนและตัดสินใจในการทำกิจกรรม การปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น รู้จักรอคอยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และยังส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ