ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
“ดอกไม้ดูดสี”

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ “ดอกไม้ดูดสี” เด็กๆ ได้เรียนรู้ส่วนประกอบของดอกไม้ , สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของดอกไม้ รวมถึงการบันทึกผลการทดลองจากสิ่งที่ได้สังเกต