ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Nawaphat Arcade

กิจกรรมของหลักสูตร English Program ที่นำการเรียนการสอนแบบ STEM Project มาประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษา ได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบเกมต่างๆจากวัสดุ Recycle จัดแสดงและให้น้องๆอนุบาลได้ลงเล่นฐานเกมต่างๆ ที่พี่ๆประถมศึกษาออกแบบค่ะ