ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Stem Education

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เด็กๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ กิจกรรมนี้เด็กๆ ช่วยกันสร้างบ้านตามจินตนาการของตนเอง