ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
“พ่อค้า แม้ค้า ตัวน้อย”

กิจกรรมบทบาทสมมุติ “พ่อค้า แม้ค้า ตัวน้อย” เด็กๆ ได้เล่นบทบาทสมมุติในการเป็นพ่อค้าแม่ค้า โดยมีเพื่อนๆ สลับกันเป็นลูกค้า กิจกรรมนี้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร และการเข้ากลุ่มเล่นกับเพื่อนอย่างมีความสุข