ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
คะแนนการสอบ O -Net และ NT ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จากการสอบ O -Net และ NT ประจำปีการศึกษา 2561 ค่ะ