ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
ผลการสอบ O - Net ประจำปีการศึกษา 2560

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ

1.เด็กชายคิดคม  ธีรอัครวิภาส  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 English Program

วิชาคณิตศาสตร์

1.เด็กชายคิดคม  ธีรอัครวิภาส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 English Program

2.เด็กชายภิตินันท์  อัครสุวรรณศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 English Program

3.เด็กชายวิตธเนศวร์  พัฒนจินดากุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 English Program