ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 2

เด็กๆ ชั้น อนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ได้ไปทัศนศึกษา เกี่ยวกับนิทรรศการ จตุรัสวิทยาศาตร์ ที่อาคารจามจุรี