ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Voice through Art

 P.5/1 Students discussed about their emotion and feeling then expressing through form of Art
คลาสเรียนศิลปะ ป.5/1 นักเรียนได้ สนทนาและเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง ถ่ายทอดเป็นงานศิลปะ