ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Phonic - Short a sound

นักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 1 English Program เรียนรู้การออกเสียงสระเสียงสั้น ตัว a ในภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมช่วยจำ ด้วยการเข้าครัวทำ แซนวิช Ham (-am) และ Jam (-am)