ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560