ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Sensory And Motor Skill Development

โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลผ่านกิจกรรมมากมายที่ช่วยพัฒนาส่วนต่างๆ ได้แก่ สมอง ระบบประสาทสัมผัส กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ของร่างกาย เป็นต้น กิจกรรมลักษณะนี้นอกจากจะพัฒนาส่วนต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างสนุกสนานอีกด้วย ผ่านกิจกรรมที่แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ที่หลากหลายและพัฒนาด้านต่างๆที่แตกต่างกัน