ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรม Nawaphat House

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ Motor Skill ทุกวันเสาร์ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/nawaphathouse