ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
กิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล

การจัดกิจกรรม Sensory Play ที่โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาสำหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ปี) โดยการกิจกรรมลักษณะนี้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาในหลายๆด้านนอกจากเตรียมความพร้อมเก่อนเลื่อนชั้นสู่อนุบาลปีที่ 1

Sensory Play คือ การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยการจัดกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นพัฒนา ประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การฟัง สัมผัส การลิ้มรสชาติ การทรงตัว และการเคลื่อนไหว

มีงานวิจัยและผลงานวิชาการของต่างประเทศแสดงว่า การจัดกิจกรรม Sensory Play มีประโยชน์หลายๆด้าน ได้แก่
- การช่วยกระตุ้นให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว
- มีส่วนในการกระตุ้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการคิด การเรียนรู้ และความสร้างสรรค์ โดยพูดง่ายๆว่า เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความฉลาดของเด็กนั่นเอง
- กิจกรรม Sensory Play เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาของเด็ก
- ส่งเสริมการใช้ตรรกะอย่างเป็นลำดับ เพื่อการใช้แก้ปัญหาผ่านกิจกรรมต่างๆ
- ส่งเสริมพัฒนาการทางสังและอารมณ์ เพราะในขณะที่เด็กทำกิจกรรม เด็กๆจะต้องทำร่วมกับเพื่อนๆ รู้จักการทำงานร่วมกัน เพื่อให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้