ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
Open House

งาน open  house ในวันเสาร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2560

ผู้เข้าร่วมงานจะได้เข้าร่วมชมโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาทักษะ กิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนอนุบาล การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงความสามารถของนักเรียน และบูธเกมส์ต่างๆ