ภาพกิจกรรมและผลงานดีเด่น
สนุกเรียน สนุกรู้ ที่นวพัฒน์

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Project Approach (การเรียนการสอนแบบโครงงาน) การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะประสาทสัมผัสในเด็กเล็ก หรือ Sensory Plays โดยในบทความนี้ทางโรงเรียนได้อธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆค่ะ สำหรับผู้ปกครองที่สนใจและต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนของโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาในระดับชั้นอนุบาล