ข่าวประชาสัมพันธ์
Creative Plays: K.2

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 นำสีชอล์ควาดรูปตามจินตนาการและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมนี้ ซึ่งเป็นการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานค่ะ