ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันลอยกระทง

บรรยากาศผลงานเด็กๆ และภาพกิจกรรม วันลอยกระทง ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กๆร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองด้วยค่ะ