ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรูปทรงแสนสนุก

❤️❤️การจัดกิจกรรมในระดับชั้นเตรียมอนุบาลของโรงเรียน นอกจากจะเรื่องการเตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับการมาโรงเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ผ่านกิจกรรม Sensoryและ Motor Skill plays เพราะเราเชื่อว่ารากฐานที่ดีทั้งร่างกาย ประสาทสัมผัสและจิตใจ เป็นสิ่งเริ่มต้นให้นักเรียนพัฒนาความฉลาดทางปัญญาค่ะ ❤️❤️