ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนวพัฒน์ ได้รับรางวัล O - Net