ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนวพัฒน์ได้รับเกียรติบัตร