ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 นี้

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ

  1. ด.ช.วิภู  เกษราพงศ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  English Program 
  2. ด.ช.พิชญะ   เรืองศักดิ์ภักดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 English Program
  3. ด.ญ.มิรันดา  ศิริตรัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  English Program

วิชาคณิตศาสตร์

  1. ด.ช.วิภู  เกษราพงศ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  English Program
  2. ด.ญ. ณิชชาภัทร  สมบูลย์วิบูลย์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2