ระดับชั้นประถมศึกษา >> หลักสูตรภาคภาษาไทย
การจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาได้จัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกัน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยมีการบูรณาการคุณธรรมควบคู่กันในวิธีการเรียนการสอน ทั้งนี้โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาได้ส่งเสริมให้มีเน้นกระบวนการคิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจากโครงงานซึ่งสอดแทรกอยู่ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยแบ่งทักษะการเรียนการสอนออกเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- วิทยาศาสตร์
- ดนตรี / นาฏศิลป์
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ประวัติศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ( โดยเพิ่มเติมจากสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการเพิ่มเติมและกวดเข้มข้อสอบสำหรับการเตรียมสอบ ONET และ โรงเรียนระดับชั้นมัธยม)
- หน้าที่พลเมืองไทย
- นิทานไทย (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน สะกดคำในภาษาไทย)
- ภาษาไทยวิเคราะห์ (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
- คณิตคิดสนุก (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
- วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา (สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี , กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมแนะแนว
เวลาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนเข้าเรียนเวลา 8.30 - 15.30 น.