หลักสูตรสถานศึกษา - ระดับประถมศึกษา
English Program
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาได้วางแผนและพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาเป็น 3 ประเภท

1. หลักสูตรภาษาไทย(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 )
2. หลักสูตร English Program (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 )
3. หลักสูตร Extra – English (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในชั่วโมงภาษาอังกฤษสอนโดยครูต่างชาติ Native Speaker)

ขอบเขตการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะทางด้านการอ่าน อ่านได้คล่องถูกต้องและเร็ว การเขียนการฟัง การพูด โดยให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปจับใจความสำคัญ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม สนทนาแสดงความคิดเห็น เล่าเรื่อง ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เน้นจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด และความรู้สึกเชิงจำนวนนับและการดำเนินการของจำนวน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอทางคณิตศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์โดยผ่านกระบวนการตั้งสมมุติฐาน ทดลอง และสรุปผลการทดลอง และการใช้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างถูกต้อง

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
เน้นการเรียนการสอนได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้ที่อยู่รอบข้างตามสภาพแวดล้อมที่อยู่ในท้องถิ่น เชื่อมโยงประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง และพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นพลเมืองดี รับผิดชอบการอยู่ร่วมกัน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของห้องเรียน ฝึกการตัดสินใจ

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงการควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง มีทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน ได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะทางจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลงานของตนเอง ให้ผู้เรียนมีความสุขและสนใจสร้างสรรค์งานศิลปะ มั่นใจในการแสดงออก และยอมรับความสามารถของผู้อื่น รวมถึงตระหนักชื่นชมในคุณค่าของศิลปะ ธรรมชาติ มรดกและวัฒนธรรมของไทยและสากล

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนทำความรู้จักกับการสะกดคำและประสมคำในภาษาอังกฤษ หรือ Phonics พร้อมกับการเน้นการให้นักเรียนได้สามารถใช้ทักษะต่างๆในภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การฟัง การเขียน การอ่าน และการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนวให้คำปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ

กิจกรรมชุมนุม

เป็นกิจกรรมพัฒนาตามถนัด ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นเติมเต็มความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเองและพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดจนการพัฒนาทักษะทางสังคม และการปลูกฝั่งจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนคิด สร้างสรรค์ ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะจิตอาสา

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์เพื่อการอยู่ร่วมกัน ให้รู้จักการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2552

ว่ายน้ำ

นักเรียนจะได้รับการฝึกการออกกำลังกายจากกิจกรรม กีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการเรียนว่ายน้ำ เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญา

จินตคณิต

โรงเรียนได้จัดวิชาจินตคณิตเพิ่มให้นักเรียนอีก 1 คาบ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนจินตคณิตสำหรับนักเรียน จะเริ่มจาก
1. การใช้อวัยวะของร่างกาย ได้แก่ นิ้วมือ ตามปกติเราสามารถนับนิ้วมือของเราได้เพียง 10 แต่ในทางจินตคณิตสามารถนับนิ้วได้สูงสุด ถึง 99 โดยคุณครูจะเป็นผู้สอนเทคนิคการนับลักษณะนี้ให้เด็กในช่วงเริ่มต้น
2. ลูกคิด ญี่ปุ่น มีการพัฒนาจากลูกคิดจีนจนเหลือลูกคิดหลักละ 5 ลูกซึ่งจะทำให้มีความสัมพันธ์กับนิ้วมือ
3. แบบฝึกหัด เป็นแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน หลังจากที่ได้เรียนไปในแต่ละครั้งและเป็นการฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ

กิจกรรมเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย

ในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นกิจกรรมเสริมเพื่อติวเข้มนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

โครงสร้างหลักสูตร

ดาวน์โหลดโครงหลักสูตร 1 | ดาวน์โหลดโครงหลักสูตร 2